Wegen naar Geletterdheid

Lezing door Prof. Dr. Peter F. de Jong (Universiteit van Amsterdam): 12.00 – 12.30

Al heel lang is bekend dat dyslexie in families voorkomt. Kinderen met een familiair risico (een dyslectische ouder) hebben meer kans om dyslexie te krijgen. In deze bijdrage wordt allereerst op basis van de DDP-gegevens geschetst hoe een familiair risico op dyslexie van invloed is op het leren lezen. Daarbij wordt gekeken naar de voorlopers van lezen, de periode van 4 – 6 jaar, en naar de ontwikkeling van technisch en begrijpend lezen in de periode van 6,5 tot 12 jaar. Daarna wordt ingegaan op vervolgonderzoek naar de intergenerationele overdracht van leesvaardigheid tussen ouders en kinderen. Belangrijkste vraag is in hoeverre sprake is van genetische of culturele overdracht. Ten slotte worden implicaties besproken voor de vroege onderkenning en de diagnostiek van dyslexie.

< Terug naar het programma